وارد ترمینال شوید و دستور زیر را وارد کنید. باید به اینترنت وصل باشید.

کد:
sudo apt-get install ssh openssh-server

حدود ۲۳ مگ را از اینترنت دانلود میکنه پس yes بزنید تا دانلود شروع شود.

پس لز دانلود و نصب دستورات زیر را وارد کنید تا پکیچ های مورد نیاز را دانلود و نصب کند ! شاید برخی از این پکیج ها روی سیستم شما نصب باشه ولی شما همه را وارد کنید. اگر نصب باشد دیگ دانلود نخواهد شد.
این پکیج ها معمولآ‌در نسخه ۸.۴ آپدیت شده موجو است و ممکنه ببینید که پیغام available مواجه شوید که یعنی نیاز به نصب نداره!
پکیج ۱:

کد:
sudo apt-get install libx11-6 libx11-dev libxtst6 xlibs-dev xinetd wget

پکیج ۲:

کد:
sudo apt-get install linux-headers-`uname -r` build-essential

پکیج ۳:

کد:

sudo apt-get install gcc binutils-doc cpp-doc make manpages-dev autoconf automake1.9 libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-4.0-doc libc6-dev-amd64 lib64gcc1
پک پوشه برای محل نصب برنامه بسازید و به مسیر tmp بروید:

کد:
mkdir /var/vm
 cd /tmp

حال برنامه را از لینک زیر دانلود کنید و نصب کنید:
http://www.vmware.com/download/server
مراحل دانلود:
روی Download کلیک کنید
قوانین را قبول کنید و Yes بزنید
(Download VMware Server (for Linux Systems

در این قسمت مخصوص لینوکس است لینک اول را دانلود کنید. حجم دانلود حدود ۱۰۲ مگ
پس از دانلود فایل را Extract کنید و وارد پوشه اکسترکت شده بروید

کد:
cd vmware-server-distrib

و دستور زیر را وارد کنید:

کد:
./vmware-install.pl

مطابق زیر مقادیر را وارد کنید (قرمز ها) این مقادیر به صورت پیشفرض هم قرار داده شده که لزومی به تغییر نداره. همان مقادیر پیشفرض برنامه را قبول کنید:

نقل قول:
Creating a new installer database using the tar3 format.Installing the content of the package.In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin] <– /usr/bin

What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)?
[/etc] <– /etc

What is the directory that contains the init scripts?
[/etc/init.d] <– /etc/init.d

In which directory do you want to install the daemon files?
[/usr/sbin] <– /usr/sbin

In which directory do you want to install the library files?
[/usr/lib/vmware] <– /usr/lib/vmware

The path “/usr/lib/vmware” does not exist currently. This program is going to
create it, including needed parent directories. Is this what you want? [yes] <– yes

In which directory do you want to install the manual files?
[/usr/share/man] <– /usr/share/man

In which directory do you want to install the documentation files?
[/usr/share/doc/vmware] <– /usr/share/doc/vmware

The path “/usr/share/doc/vmware” does not exist currently. This program is going
to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes] <– yes

The installation of VMware Server 1.0.0 build-28343 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system at any
time by invoking the following command: “/usr/bin/vmware-uninstall.pl”.

Before running VMware Server for the first time, you need to configure it by
invoking the following command: “/usr/bin/vmware-config.pl”. Do you want this
program to invoke the command for you now? [yes] <– yes
Making sure services for VMware Server are stopped.
Stopping VMware services:
Virtual machine monitor done
You must read and accept the End User License Agreement to continue.
Press enter to display it.

….. snip [LICENCE TEXT] ……

Do you accept? (yes/no) <– yes
Thank you.

Configuring fallback GTK+ 2.4 libraries.

In which directory do you want to install the mime type icons?
[/usr/share/icons] <– /usr/share/icons

The path “/usr/share/icons” does not exist currently. This program is going to
create it, including needed parent directories. Is this what you want? [yes] <– yes

What directory contains your desktop menu entry files? These files have a
.desktop file extension. [/usr/share/applications] <– /usr/share/applications

The path “/usr/share/applications” does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes] <– yes

In which directory do you want to install the application’s icon?
[/usr/share/pixmaps] <– /usr/share/pixmaps

Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
The module bld-2.6.15-23-i386server-Ubuntu6.06 loads perfectly in the running
kernel.
Do you want networking for your virtual machines? (yes/no/help) [yes] <– yes
Configuring a bridged network for vmnet0.
The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to eth0
All your ethernet interfaces are already bridged.
Do you want to be able to use NAT networking in your virtual machines? (yes/no)
[yes] <– yes
Configuring a NAT network for vmnet8.
Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help) <– yes
Probing for an unused private subnet (this can take some time)…
The subnet 192.168.246.0/255.255.255.0 appears to be unused.
The following NAT networks have been defined:
. vmnet8 is a NAT network on private subnet 192.168.246.0.
Do you wish to configure another NAT network? (yes/no) [no]<– no
Do you want to be able to use host-only networking in your virtual machines?
[yes] <– yes

Configuring a host-only network for vmnet1.
Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help)
[yes] <– yes
Probing for an unused private subnet (this can take some time)…
The subnet 172.16.37.0/255.255.255.0 appears to be unused.
The following host-only networks have been defined:
. vmnet1 is a host-only network on private subnet 172.16.37.0.
Do you wish to configure another host-only network? (yes/no) [no] <– no
Trying to find a suitable vmnet module for your running kernel.
The module bld-2.6.15-23-i386server-Ubuntu6.06 loads perfectly in the running
kernel.
Please specify a port for remote console connections to use [902] <– 902
Stopping internet superserver: xinetd.
Starting internet superserver: xinetd.
Configuring the VMware VmPerl Scripting API.
Building the VMware VmPerl Scripting API.
Using compiler “/usr/bin/gcc”. Use environment variable CC to override.
Installing the VMware VmPerl Scripting API.
The installation of the VMware VmPerl Scripting API succeeded.
Generating SSL Server Certificate
In which directory do you want to keep your virtual machine files?
[/var/lib/vmware/Virtual Machines] <– /var/vm
Please enter your 20-character serial number.
Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX or ‘Enter’ to cancel: <– your VMware Server serial number
Starting VMware services:
Virtual machine monitor done
Virtual ethernet done
Bridged networking on /dev/vmnet0 done
Host-only networking on /dev/vmnet1 (background) done
Host-only networking on /dev/vmnet8 (background) done
NAT service on /dev/vmnet8 done

پس از نصب پیغام زیر را مشاهده میکنید:

کد:
The configuration of VMware Server 1.0.0 build-28343 for Linux for this running
  kernel completed successfully

__________________