چگونه ip خودم را پیدا کنم ؟

برای پیدا کردن ip  خود می توانید از طریق سایت های زیر اقدام کنید.
http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip

http://www.whatismyip.com
http://whatismyipaddress.com
که با رفتن به این سایت ها عبارت زیر برای شما نمایش داده می شود.

Your IP Address Is: xxx.xx.xxx.xx

 

که به جای xxx.xx.xxx.xx  آی پی شما نمایش داده می شود.